การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกำหนดการจัดแข่งขันในวันเสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขอให้แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ถูกต้อง ตำบล อำเภอที่ตั้ง สังกัดของโรงเรียน ชื่อผู้รับผิดชอบ (นาย/นาง/นางสาว) เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ โดยส่งไปที่ chalee.sum@gmail.com เพื่อที่จะได้ลงทะเบียนโรงเรียนให้ท่าน พร้อมกับแจก username และ password สำหรับโรงเรียนใช้ในการลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม การพิมพ์บัตรประจำตัวและเกียรติบัตรต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งโรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขันกิจกรรมละ 1 ทีมต่อ 1 โรงเรียนเท่านั้น
วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 15:56 น.