หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางและฝ่ายประเมินผล
2 นางสาวถวิล หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางและฝ่ายประเมินผล
3 นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางและฝ่ายประเมินผล
4 นางสาวอนุสรา สายแสน ครู โรงเรียนบ้านสามยอด คณะกรรมการกลางและฝ่ายประเมินผล
5 นางสาวกรรณิการ์ ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านสามยอด คณะกรรมการกลางและฝ่ายประเมินผล
6 นางสาวนิตยา รักอู่ ครู โรงเรียนบ้านสามยอด คณะกรรมการกลางและฝ่ายประเมินผล
7 นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
8 นางสาวชีวิตา บุญถนอม ครู โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
9 นางสาวพันธิมล สมทรง โรงเรียนอนุชนศึกษา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
10 นางสาวพรรณนภา วิชาธร โรงเรียนบ้านทัพพระยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
11 นางสาวตรีรัตน์ นะรา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
12 นายชัยนาถ สายบัว โรงเรียนวัดปรังกาสี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
13 นางสาวอุษา อ่อนศรี โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
14 นางวิลาวรรณ โคตะนนท์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
15 นางสาวลัดดา อรรถบรรจง โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
16 นางสาวนฤมล สุขนิธิยา โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
17 นางนันท์นภัส มูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
18 นายศราวุฒิ จิตบรรจง โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
19 นางสาววิไลวรรณ ชาวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
20 นางสาวอลิษา ถิ่นใหญ่ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
21 นายตะวัน แสงทอง โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
22 นางสุสิเนตร เจริญสุข โรงเรียนวินัยนุกูล คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
23 นางสาวรักษมล ยิ้มน้อย โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
24 นายธนา ตันสกุล โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
25 นายพัชรพงศ์ ม่วยเท้ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
26 นางสาวธันวดี ศรีกุลจันทร์ โรงเรียนวัดเขารักษ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
27 นางสาวระพีพร วงษฺฝุง โรงเรียนบ้านวังด้ง คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
28 นางสาวมัทนา แป้นรอด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
29 นายพิชัย แสวงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
30 นายวรวุฒิ บุญรอด โรงเรียนบ้านน้ำโจน คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
31 นางสาวจรูญรัตน์ จำปีหอม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
32 นางปุณณภา ถ้ำวัตรธนากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
33 นายประสพโชค กลิ่นประยูร โรงเรียนบ้านหัวหิน คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
34 นางสาวภาวดี สร้อยกุดเรือ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์" คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
35 นางสาวกรรณิการ์ ช่วงโชติ โรงเรียนวัดคร้อพนัน คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
36 นายกฤษฏ์ บุญระดม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
37 นางสาวพัชรดา ช่วงชัย โรงเรียนบ้านสามยอด คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
38 นางสาวภัทราพร สังขจารีต โรงเรียนบ้านท่าดินแดง คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
39 นายอดิศร สุริยะคำวงษ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
40 นายโสภณ บุญเรืองรอด โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
41 นางสาววรางคณา ภุมรินทร์ โรงเรียนบ้านปากนาสวน คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
42 นางสาววรรณรท ศรีคำบ่อ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
43 นางมยุรี แดงเจริญ โรงเรียนบ้านหัวนา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
44 นางก้อนเพชร ชัยชญา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน
45 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
46 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
47 นางสาวปุณยนุช ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
48 นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
49 นายมนัส ตันสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
50 นางกฤษณา อ่อนเบา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
51 นางสาวพจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี tel 034512477 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี tel 034564001-7
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร. 087-8079241 e-mail: chalee.sum@gmail.com
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นางสาวถวิล หวังกุ่ม โทร. 098-2741641
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : ..................... โทร. ..........................


Copyright © 2012-2014 All right reserved.