หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web63

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาต่างประเทศ

ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) ชาย ป.1-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม.8ประธานกรรมการ
2. Ms.Onnalyn Vendiolaโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8กรรมการ
3. นางสาวชัญญา สังขฤทธิ์โรงเรียนวัดพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลีเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. 8กรรมการ
6. นายชัยวัตร ทองบ่อศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) หญิง ป.1-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. 8ประธานกรรมการ
2. Ms.Onnalyn Vendiolaโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี สพม.8กรรมการ
3. นางสาวชัญญา สังขฤทธิ์โรงเรียนวัดพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลีเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายสมนึก รุ่งรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. 8กรรมการ
6. นายชัยวัตร ทองบ่อศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) ชาย ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ เขียวเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี สพม.8ประธานกรรมการ
2. Mrs.Lanie G. Gayoโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการ
3. Miss.Roema Grace Somodioโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี สพม.8กรรมการ
4. นายวรการ อนันตภักดิ์โรงเรียนบ้านบ้องตี้้ สพป.กาญจนบุรี เขต3กรรมการ
5. นายวัชระ ศรีฐานโรงเรียนวิสุทธรังษี สพม.8กรรมการ
6. นางอรศิมา ศรีสำราญนักวิชาการชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) หญิง ม.1-ม.6
1. นาย- -มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาประธานกรรมการ
2. นาง- -มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายากรรมการ
3. Mrs.Lanig G. Gayoโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการ
4. นายชัยวัตร ทองบ่อศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางอรศิมา ศรีสำราญนักวิชาการชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ป.1-ป.3
1. นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. Mrs.Rovelee Eleynie Sonidoโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชิโนรส รักดีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)กรรมการ
4. นางสาววาสนา เอี่ยมจริงโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวพัณณิตา สุขจิตต์โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ป.4-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. Mrs.Rovelee Eleynie Sonidoโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชิโนรส รักดีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)กรรมการ
4. นางสาววาสนา เอี่ยมจริงโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวพัณณิตา สุขจิตต์โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ม.1-ม.3
1. นางศศลักษณ์ วัฒนาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.เขต 8ประธานกรรมการ
2. นางสาวฑัชชานันทร์ ชราชิตโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.เขต 1กรรมการ
3. Mr.Ndi Simplice Anwatehโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.เขต 8กรรมการ
4. นางสาวชัชชฌาณีญา ชวาลปัญญาวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางบุศยรินทร์ ฟักช้างโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ม.4-ม.6
1. นางโชติกา เหลืองตระกูลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม.เขต 8ประธานกรรมการ
2. Mr.Ali Jalaliโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายตะวัน แสงทองโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์" สพม.เขต 8กรรมการ
4. นายอรรถพงษ์ ศรีท้าวโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.เขต 8กรรมการ
5. นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดชสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวอนุสรา เกตุแก้วโรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เฟื่องประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต4กรรมการ
3. Ms.์Nolida Bogoโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการ
4. นายศราวุธ สุวรรณโคตรโรงเรียนวัดดอนแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
5. นางสาวศศิเนตร คำจุ้ยโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการและเลขานุการ
พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป.กาญจนบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. Mr.Amir Madaniโรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. 8กรรมการ
3. นางสาวรัชดาพร ก๋าอินโรงเรียนบ้านตลุงใต้ สพป. กาญจนบุรี เขต1กรรมการ
4. นางนิลวรรณ ทองเทียนชัยศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการ
5. นางสาววรางคณา กาญจำนงค์โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"กรรมการและเลขานุการ
พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวปุณยนุช ทองศรีศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. Mr.Wayne Arthur Morganโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8กรรมการ
3. นางสาวผกามาศ ทองศรีเมืองโรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต4กรรมการ
4. นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม.8กรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล แห้วเพ็ชรโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่105 สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการและเลขานุการ
พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงกมล สาโรชสัมพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. 8ประธานกรรมการ
2. Mr.Jeroland Dominguez Celinoโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8กรรมการ
3. นายสันติ สว่างเมฆโรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
4. นายวิกรานต์ แก้วพาราโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต3กรรมการ
5. นางสาวมัทนา แป้นรอดโรงเรียนอบจ.กาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ป.1-ป.3
1. นางสาวสุนีย์ กลิ่นซ้อนโรงเรียนบ้านหนองกลางพง สพป.กาญจนบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. Miss.Rowena Clemente Abarientosโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการ
3. นางสาวมณีกาญจน์ เพียชัยโรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป.กาญจนบุรี เขต3กรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย ไข่สนองโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต3กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นอสูงเนินโรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป.กาญจนบุรี เขต3กรรมการและเลขานุการ
สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนันทา ป้องกันโรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านช่อง สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
3. Mr.Roel Cayabyabโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ป่วงกระโทกโรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป.กาญจนบุรี เขต3กรรมการ
5. นางปัญญา ยะสงครามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต4กรรมการและเลขานุการ
สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-ม.3
1. นางสาวนพกนก พลราชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ แตงหวานโรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต4กรรมการ
3. Mr.Dian Roseโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการ
4. นางสาวณิชาภา วิลัยโรงเรียนอบจ.กาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวณิชาภัทร ครุธวงษ์โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต3กรรมการและเลขานุการ
สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ การะเกตุโรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. 8ประธานกรรมการ
2. Mr.Roberto D.Batisโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8กรรมการ
3. นางสาวธันวดี ศรีกุลจันทร์โรงเรียนวัดเขารักษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
4. นางสาวสายพิณ ยกกลิ่นโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ชาวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป.1-ป.3
1. นางไปรยา เย็นสรงศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร ภูมิเมืองโรงเรียนวัดเบญพาด สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
3. Ms.Roy Harry Watsonโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต3กรรมการ
4. นางธนศรณ์ พรปัญญานุรักษ์โรงเรียนอบจ. กาญจนบุรี2 (บ้านหนองอำเภอจีน) กรรมการ
5. นางสุปราณี แซ่ลิ้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.กาญจนบุรี เขต4กรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวรัชณีพร จาวรุ่งวณิชสกุลศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นางสาวมิลวรรณ พวงไทยโรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต4กรรมการ
3. Mr.Rodrigo G.Tumalaโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการ
4. นางสาวลลิตา พิทักษ์โรงเรียนบ้านหนอโพธิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
5. นางณิศศา ณภาส์ณัฐโรงเรียนอบจ. กาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธยาน์ เบกขุดทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป.กาญจนบุรี เขต4ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน สพป.กาญจนบุรี เขต4กรรมการ
3. Ms.Claire Carbonโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม.8กรรมการ
4. นางสาวนันท์นัทธฉัตร ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านโคราช สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
5. นางสาวรุ่งฟ้า โคเลิศโรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป.กาญจนบุรี เขต3กรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรวรรณ ปรีชาโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี สพม.8ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ สีใสแสงอินทร์โรงเรียนวัดเขารักษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต2กรรมการ
3. Miss.Jan Mari Tabliganโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต1กรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย โลตุรัตน์โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต3กรรมการ
5. นางสาวนันทพร พั่นเที้ยโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป.กาญจนบุรี เขต3กรรมการและเลขานุการ
ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ป.1-ป.6
1. นางสาวภาวดี สร้อยกุดเรือโรงเรียนบ้านช่องสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. Miss.Ramya Karunanithiโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวบุษยา ยิ่งทวีโรงเรียน อบจ.กาญจนบุรี เขต 1(บ้านเก่าวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนสมาคมออสเตรเลีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
5. นางสาวเรวิกา อนุกูลโรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) (ขยายโอกาส) ม.1-ม.3
1. นางรมัยาภรณ์ สุขเกษมโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณ์ภิรมย์ สมรภูมิโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
3. นายเบญจรงค์ นุ่มวัฒนะโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสาวพัชรดา ช่วงชัยโรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
5. นางสาวปัทมพรรณ ปรกแก้วโรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) (สพม/เอกชน) ม.1-ม.3
1. นางรมัยาภรณ์ สุขเกษมโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณ์ภิรมย์ สมรภูมิโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
3. นายเบญจรงค์ นุ่มวัฒนาโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสาวพัชรดา ช่วงชัยโรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
5. นางสาวปัทมพรรณ ปรกแก้วโรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-ม.6
1. นายกฤษฏิณัฐ ฤกษณพลนิชกุลโรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตตรา ชัยจำรัสโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางสาวพรรณนภา วิชาธรโรงเรียนบ้านทัพยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ อนันตภูมิโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.8กรรมการ
5. นายวรพล แอ้มอุตม์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ป.1-ป.3
1. นางอรัญญา จิตจำเริญโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ บุญรอดโรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
3. Miss.Rizelle Elayjiah A. Dumapalโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายอธิษฐ์ ป้านพุกโรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางณวรา จารสิงห์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราภา อ่ำแจ้งโรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ บุญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านพุเรียบ สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
3. Miss.Catheline P.Noโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายอาวุธ อุตมะธงชัยโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีืิ สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
5. นางสาวธมนต์อร ทองยังโรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ม.1-ม.3
1. นางสาวอภัสรา อัศวพิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวลานา บัวขมโรงเรียนวัดบ้านทวน สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
3. Ms.Candida M.Daponโรงเรียนประชามงคล สพม.8กรรมการ
4. นายพิชิต นามูลเพ็งโรงเรียนวิสุทธรังษี สพม.8กรรมการ
5. นายอรุณสวัสดิ์ แก้วพิภพโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร รุจิวงศาสินโรงเรียนบ้านท่าเรือพิทยาคม สพม.8ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ทิพยะโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
3. Mr.๋Jose Jr Pondang Picorroโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวทิตย์ติญา เสริมสุขโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางเมตตา สุกใสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี tel 034512477 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี tel 034564001-7
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร. 087-8079241 e-mail: chalee.sum@gmail.com
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นางสาวถวิล หวังกุ่ม โทร. 098-2741641
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : ..................... โทร. ..........................


Copyright © 2012-2014 All right reserved.