หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2563   12 ก.ย. 2563   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 2563

หมวดหมู่ : ภาษาอังกฤษ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาจีน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาญี่ปุ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เวทีกลาง โดมใหญ่ 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
2 030 ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เวทีกลาง โดมใหญ่ 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
3 031 ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) ชาย ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เวทีกลาง โดมใหญ่ 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
4 032 ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) หญิง ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เวทีกลาง โดมใหญ่ 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
5 033 มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 3 ห้อง ห้อง 133 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
6 034 มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 3 ห้อง ห้อง 133 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
7 035 มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 3 ห้อง ห้อง 135 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
8 036 มัคคุเทศก์น้อย(Youth guide) ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 3 ห้อง 136 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
9 025 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง ห้อง 112 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
10 024 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง ห้อง 114 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
11 023 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง ห้อง 116 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
12 028 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 2 ห้อง ห้อง 123 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
13 027 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง ห้อง 117 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
14 026 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 2 ห้อง ห้อง 124 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
15 019 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 2 ห้อง ห้อง 125 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
16 022 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 2 ห้อง ห้อง 126 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
17 021 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง ห้อง 1125 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
18 020 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง ห้อง 1123 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
19 014 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง ห้อง 1121 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
20 013 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง ห้อง 1223 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
21 008 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง ห้อง 1221 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
22 007 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) (ขยายโอกาส) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง ห้อง 1220 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
23 006 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) (สพม/เอกชน) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง ห้อง 1220 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
24 005 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง ห้อง 1219 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
25 004 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง ห้อง 1118 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
26 003 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง ห้อง 1120 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
27 002 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เวทีเล็กข้างโรงอาหาร 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป
28 001 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit Competition) ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เวทีเล็กข้างโรงอาหาร 12 ก.ย. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี tel 034512477 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี tel 034564001-7
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร. 087-8079241 e-mail: chalee.sum@gmail.com
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นางสาวถวิล หวังกุ่ม โทร. 098-2741641
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : ..................... โทร. ..........................


Copyright © 2012-2014 All right reserved.