หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาต่างประเทศ

ประกวดร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายประณต แก้วบูชาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายโสภณ บุญเรืองรอดครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
3. Ms.Onnalyn Vendiolaครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวชัญญา สังขฤทธิ์ครู โรงเรียนวัดพังตรุกรรมการ
5. นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายประณต แก้วบูชาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายโสภณ บุญเรืองรอดครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
3. Ms.Onnalyn Vendiolaครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวชัญญา สังขฤทธิ์ครู โรงเรียนวัดพังตรุกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ โชติสวัสดิ์ศึกษานิเทศน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงสากล ชาย ม.1-ม.6
1. นายทวิช กุลวงษ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ พุ่มเกิดครู โรงเรยนเทพมงคลรังษี กรรมการ
3. Miss.Roema Grace Somodioครู โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
4. นายวราการ อนันตภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
5. นางอรศิมา ศรีสำราญนักวิชาการชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
ประกวดร้องเพลงสากล หญิง ม.1-ม.6
1. นายทวิช กุลวงษ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ พุ่มเกิดครู โรงเรยนเทพมงคลรังษี กรรมการ
3. Miss.Roema Grace Somodioครู โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
4. นายวราการ อนันตภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการ
5. นางอรศิมา ศรีสำราญนักวิชาการชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3
1. นางสาวปุณยนุช ทองศรีศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ ทองศรีเมืองครู โรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการ
3. Ms.Nolida Bogoครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นายศราวุธ สุวรรณโคตรครู โรงเรียนวัดดอนแสลบกรรมการ
5. นางสาวสัทธา สืบดาศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรยุภา ระดาดาษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งประธานกรรมการ
2. Mr.Amir Madaniครู โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวชัชชฌาณีญา ชวาลปัญญาวงศ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นายสาธิต แม่นไพรครู โรงเรียนวัดสนามแย้ กรรมการ
5. นางสาวมัทนา แป้นรอดครู โรงเรียนอบจ.กจ. ๑(บ้านเก่าวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณา บุญเส็งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานประธานกรรมการ
2. Mrs.Genevive Comilaครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เฟื่องประเสริฐครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกรรมการ
4. นายณัฐพล กำเนิดรัตน์ครู โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล แห้วเพชรครู โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕กรรมการและเลขานุการ
พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงกมล สาโรชสัมพันธ์ครู โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
2. Mr.Kenneth James Stockครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสันติ สว่างเมฆครู โรงเรียนบ้านหลุมหินกรรมการ
4. นายวิกรานต์ แก้วพาราครู โรงเรียนสมาคาป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ศึกษนิเทศน์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3
1. นางสาวปภิญญาภัชร์ ตรีชะวะนันท์ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ประธานกรรมการ
2. Miss.Rowena Clemente Abarientosครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางเปมิกา นกแก้วครู โรงเรียนเมตตาจิตกรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย ไข่สนองครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นอสูงเนินครู โรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการและเลขานุการ
สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนันทา ป้องกันครู โรงเรียนวัดวังศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาววลานา บัวชมครู โรงเรียนวัดบ้านทวนกรรมการ
3. Mr.Roel Cayabyabครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางสาวปภาพินท์ นิยมพันธ์ครู โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
5. นางสาวศิรินภา พินิจพรรณครู โรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการและเลขานุการ
สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวนพกนก พลราชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ แตงหวานครู โรงเรียรบ้านหนองโสนกรรมการ
3. Mr.Diane Roseครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
4. นางสาวณิชาภา วิลัยครู โรงเรียนอบจ.กจ. ๑(บ้านเก่าวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวณิชาภัทร ครุธวงษ์ครู โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยากรรมการและเลขานุการ
สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางพนิดา เขียวเจริญครู โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. Mr.Arvin Jake Judanครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนีย์ อมาตยกุลครู โรงเรียนบ้านหนองกลางพงกรรมการ
4. นางสาวสายพิณ ยกกลิ่นครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ชาวงษ์ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3
1. นางสาวระพีพร วงษ์ฝุงครู โรงเรียนบ้านวังด้งประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร ภูมิเมืองครู โรงเรียนวัดเบญพาดกรรมการ
3. Mr.Roy Harry Watsonครู โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
4. นางสาวจรูญรัตน์ จำปีหอมครู โรงเรียนอบจ.กจ.๒ (บ้านหนองอำเภอจีน)กรรมการ
5. นางสาวศิริพร พื้นผาครู โรงเรียนบ้านนาสวนกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
1. นายจาตุรนต์ หนูส่งครู โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางสาวอณุสรา มิ่งขวัญครู โรงเรียนบ้านพุพรหมกรรมการ
3. Mr.Kali Askครู โรงเรียนบ้านนาสวนกรรมการ
4. นางสาวพัชร์ทิตา อ่ำแจ้งครู โรงเรียนวัดทุ่งสมอกรรมการ
5. นางณิศศา ณภาส์ณัฐครู โรงเรียนอบจ.กจ.๑ (บ้านเก่าวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางจิตญาดา ศรีปนผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จิตบรรจงครู โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
3. Ms.Claire Carbonครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
4. นางสาวนันท์นัทธฉัตร ศรีวิเศษครู โรงเรียนบ้านโคราชกรรมการ
5. นางสาวรุ่งฟ้า โคเลิศครู โรงเรียนบ้านบ้องตี้กรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรวรรณ ปรีชาครู โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ สีใสแสงอินทร์ครู โรงเรียนวัดเขารักษ์กรรมการ
3. Ms.Michelle Hoครู โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย โลตุรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
5. นางสาวนันทพร ทั่นเที้ยครู โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามกรรมการและเลขานุการ
การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3
1. นางสาวอุษา อ่อนศรีครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. Miss.Rovelee Eleynie Dumapalครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวณปภัช มูลรักษาครู โรงเรียนอบจ.กจ. ๑(บ้านเก่าวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวจันทิรา สืบด้วงครู โรงเรียนบ้านช่องกรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร กำอินครู โรงเรียนบ้านตลุงใต้กรรมการและเลขานุการ
การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะวรรณ สงครามรอดครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือกประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เอี่ยมจริงครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. Mrs.Lanie Gayoครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวพัณณิตา สุขจิตต์ครู โรงเรียนบ้านดอนเขว้ากรรมการ
5. นางสาวนวรัตน์ ปั้นหุ่นครู โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางศศลักษณ์ วัฒนาครู โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวฑัชชานันทร์ ชราชิตครู โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. Miss.Shiela Cubenครู โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางจิตรากานต์ กุลทองครู โรงเรียนวัดคร้อพนันกรรมการ
5. นางสาวปิ่นกาญจน์ ไสยหุตครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางธนญา อยู่วิมลชัยกุลครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. Miss.Ruging Cheena Galoครู โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวพิมพร เยซอกู่ครู โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรถพงษ์ ศรีท้าวครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดชศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6
1. นางสาวภาวดี สร้อยกุดเรือครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษสา คงคาครู โรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
3. นางสาวบุษยา ยิ่งทวีครู โรงเรียนอบจ.กจ.๑ (บ้านเก่าวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ภู่สุวรรณ์ครู โรงเรียนสมาคมไทยออสเตรเลียนกรรมการ
5. นางสาวเรวิกา อนุกูลครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
6. นายชัยวัตร ทองบ่อศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ขยายโอกาส) ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมพรรณ ปรกแก้วครู โรงเรียนบ้านแก่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณ์ภิรมย์ สมรภูมิครู โรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกรรมการ
3. นายเบญจรงค์ นุ่มวัฒนะครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
4. นางใกล้รุ้ง กิจหว่างครู โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวชโลธร แสนใจวุฒิครู โรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
6. นายชัยวัตร ทองบ่อศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(สพม/เอกชน) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภา อ่ำแจ้งครู โรงเรียนวัดสาลวนารามประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ อุตมะธงชัยครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นางสาวพัชรดา ช่วงชัยครู โรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
4. นางสาวนภัสสรณ์ โตใหญ่ครู โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นางสาวลักษณา จิตรักญาติครู โรงเรียนบ้านห้วยโจนกรรมการ
6. นางพิชญาภัค อารีรอบศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฏิณัฐฏ์ ฤกษณพลนิชกุลครู โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตตรา ชัยจำรัสครู โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีกรรมการ
3. นางสาวพรรณนภา วิชาธรครู โรงเรียนบ้านทัพพระยากรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ อนันตภูมิครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นายวรพล แอ้มอุตม์ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
6. นางสาลินี อุดมผลศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3
1. นางสาวอนุสรา หวันแดงครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ดประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ รัตนบวรโรจน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเจ้าเณรกรรมการ
3. Miss.Rizelle Elayjiah Dumapalครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายอธิษฐ์ ป้านพุกครู โรงเรียนอนุบาลพนมทวนกรรมการ
5. นางพูลทรัพย์ หินทรัพย์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
1. นางสาวอนุสรา เกตุแก้วครู โรงเรียนดิสกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ บุญสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านพุเลียบกรรมการ
3. Miss.Catheline Noครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวธมนต์อร ทองยังครู โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกรรมการ
5. นายพชรดนัย ขจรพิพัฒนกุลครู โรงเรียนบ้องตี้กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางบุศยรินทร์ ฟักช้างครู โรงเรียนบ้านเขาดินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา ศรีรุ่งเรือง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
3. Mr.Simplice Anwatehครู โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาววริสรา เหล่าม่วงครู โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นายอรุณสวัสดิ์ แก้วพิภพครู โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นายอดิศร สุริยะคำวงษ์ครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ทิพยะครู โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. Mrs.Glenda Sumalinogครู โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางสาวอภัสรา อัศวพิทักษ์พงศ์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา)กรรมการ
5. นางเมตตา สุกใสศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี tel 034512477 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี tel 034564001-7
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร. 087-8079241 e-mail: chalee.sum@gmail.com
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นางสาวถวิล หวังกุ่ม โทร. 098-2741641
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : ..................... โทร. ..........................


Copyright © 2012-2014 All right reserved.