หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

[ ทั้งหมด   21 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาอังกฤษ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาจีน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาญี่ปุ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 ประกวดร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เวทีเล็กข้างโรงอาหาร(ซุ้มต้นไม้) 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 030 ประกวดร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เวทีเล็กข้างโรงอาหาร(ซุ้มต้นไม้) 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 031 ประกวดร้องเพลงสากล ชาย ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เวทีเล็กข้างโรงอาหาร(ซุ้มต้นไม้) 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 032 ประกวดร้องเพลงสากล หญิง ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เวทีเล็กข้างโรงอาหาร(ซุ้มต้นไม้) 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 025 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง 1117 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 024 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง 1119 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 023 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง 1121 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 028 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง 1123 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 027 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง 1125 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 026 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 3 ห้อง 1320 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 019 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 3 ห้อง 1321 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
12 022 สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 3 ห้อง 1322 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
13 021 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 2 ห้อง 1216 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
14 020 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 2 ห้อง 1219 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
15 014 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 2 ห้อง 1221 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
16 013 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 2 ห้อง 1223 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
17 012 การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง 111 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
18 011 การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง 112 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
19 010 การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง 113 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
20 009 การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง 114 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
21 008 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง 115 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
22 007 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ขยายโอกาส) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง 116 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
23 006 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(สพม/เอกชน) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชั้น 1 ห้อง 117 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
24 005 ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง ห้องสมุด 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
25 004 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
26 003 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
27 002 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00
28 001 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ห้อง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี tel 034512477 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี tel 034564001-7
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นายชาลี สำรองทรัพย์ โทร. 087-8079241 e-mail: chalee.sum@gmail.com
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : นางสาวถวิล หวังกุ่ม โทร. 098-2741641
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : ..................... โทร. ..........................


Copyright © 2012-2014 All right reserved.